در بارۀ آسان وظیفه

در حال حاضر، اطلاعات دقیق، بموقع و با اعتبار در مورد نیروی کار و حرفۀ مسلکی و همچنان نظارت و کنترول از آمار در افغانستان که از طریق سایت های انترنتی باشد وجود ندارد. میکانیزم جهت اخذ آمار و معلومات مورد نیاز به زودترین وقت در هیچ ادارات و نهاد های دولتی افغانستان چنین سهولت که در آسان وظیفه است موجود نیست، تنها بشکل ورقی و یا کتابی در فایل ها ثبت و نگهداری میشود و دریافت و اخذ معلومات مورد نیاز خیلی دشوار میباشد.

خدمات درخواستی انلاین برای کاریابیان و آموزشها جهت بلند بردن ظرفیت ها نیز وجود ندارد. بطور مثال: آموزش های رسمیکه در وزارت کار آمور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا دیگر وزارت خانه ها دایر میگردد، متقاضیان باید به وزارت آمده و فورمه های که قبلاٌ از نهادهای زیربط ترتیب شده است خانه پری نموده و جهت راجستریشن انها باید به شعبات مربوطه جهت اخذ امضاء ها به هر دفتری سربزنند. که این پروسه های طویل و مغلق نه تنها بذات خود دلسردی را بوجود آورده بلکه ضیاع وقت ایشان نیز میگردد.

باید یاد آور شد که، حکومت جهت تصمیم گیری بهتر برای ایجاد کاریابی برای شهروندان نیاز به آمار دقیق و با اعتبار در مورد کدر های مسلکی و با تجربه که ثبت شده باشد اکنون از این ناحیه رنج میبرد نمی تواند داشته باشد. بدین صورت، آسان وظیفه میتوان حکومت را در تصمیم گیری کمک نموده آمار با اعتبار و دقیق را هر زمان که هر نهاد خواسته باشد داشته باشند.

با تطبیق این سیستم بیروکراسی موجود در بازار کار از بین خواهد رفت، تمام نهاد های پالیسی ساز آمار دقیق و موثق کدر ها و افراد مسلکی ارایه خواهند نمود و از سوی دیگر سهولت بزرگ برای متقاضیان کار ایجاد خواهد کرد. بر علاوه با تطبیق این سیستم یک پروتال مشخص آسان وظیفه برای ادارات دولتی و خصوصی ایجاد میگردد.

ایجاد سیستم بازار کار یکی از اهداف اساسی آسان خدمت میباشد که با تطبیق ان جواز کار اتباع داخلی و خارجی ثبت و توزیع میگردد و این سیستم وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین را قادر خواهد ساخت تا از ورود منابع بشری خارجی غیر ضروری جلوگیری نماید.ایجاد چنین سیستم از یک طرف افراد را که در جستجوی وظیفه هستند قادر میسازد تا معلومات خود را در پورتال مشخص"آسان وظیفه" ثبت کنند و از سوی دیگر نهاد های دولتی و خصوصی (کارفرمایان و فراهم کننده گان آموزش) را قادر میسازد تا در سراسر کشور و بیرون از مرز به معلومات نیروی بشری و سایر معلومات بازار کار دسترسی داشته باشند. همچنان، با ایجاد این سیستم تمام ادارات را قادر میسازد تا از مرجع واحد وظایف را به اعلان بگذارند و در بخشهای مشخص لست افراد شایسته را از طریق مراکز خدمات کاریابی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بشکل آنلاین دریافت نمایند.